July 4, 2008

q & a part 2

1.如果30歲還嫁不出(娶不到)你會怎樣?
等做老姑婆
2.如果唔駛返學/返工你會點呢?
去shopping
3.如果中500萬獎金,你會怎麼花?
去旅行玩完先再算
4.你介唔介意人地點睇你?
麻麻地介意
5.你能放下現在的生活,去鄉村或其他城市重新開始嗎?
去其他城市就或者可以,去鄉村就萬萬不能。

6.當你遇見一個想結識的人會說什麼?
hello
7.現在最想做的事?
做富婆
8.最愛的食物?
粉葛煲鯪魚湯
9.最愛的顏色?
舊時就鍾意粉紅色,依家就無定。
10.最愛的口頭蟬?
哈哈哈!
11.最了解我的人?
自己

12.最愛的私人時間?
沖涼
13.愛的定義?
愛護、體諒、包容
14.心中嘅目標?
做個開心快活人
15.現在最想希望嘅嘢?
中649 or super7
16.當你好沮喪的時候,你會選擇做咩?
繼續做人,日子總要過!乜有得簡咩?

1 comment:

  1. You're very positive! Enjoy life and have fun!

    ReplyDelete